Performances 2018

Alessandro Bonato
2018 : Finale
Sieva Borzak
2024 : Round 3
Dong Chao
2024 : Round 3
Jakub Przybycien
2024 : Round 3
Ana Maria Patiño-Osorio
2024 : Round 3